Faithfulness

Language: 
English
Description: 

"When Jesus saw their faith"
Mark 2:5